Hoppa till innehåll

VERKSAMHETEN 2022

Attraktiv stad: Klimatneutralitet

En flicka och och pojke sitter på en äng med smörblommor i handen
Siktet mot klimatneutralitet

Attraktiv stad

Att bli klimatneutrala är ett långsiktigt mål för oss. Klimatförändringen är en stor utmaning för alla, och så även för oss, och vi driver arbetet mot att bli klimatneutrala på olika sätt. Bland annat genom driftoptimering av våra fastigheter, produktion av förnybar energi, lagring av energi, klimatsmartare byggande, återbruk, biologisk mångfald och genom att utveckla möjligheterna för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val. Vi tar steg framåt och har genomfört ett brett miljö- och klimatarbete under året. Nedan kan du läsa några exempel på vad vi gjort.

Du kan också läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning och hållbarhetsrapport.

Energifrågan högt upp på agendan

År 2022 startade implementeringen av vår nya energistrategi med de övergripande ledorden; producera och lagra energi, dela energi och minska energi. Energistrategin lyfter bland annat vikten av att tillföra lokal förnybar el. Under tre år, tillförs totalt 10 000 kvadratmeter solceller på våra fastigheter som innebär en ökad lokal produktion av förnybar energi. En satsning som innebär över en femdubbling mot nuvarande utbyggnadstakt och att vi möter Helsingborgs stads och våra styrande plan- och strategidokument. På bästa sätt ska vi nyttja våra fastigheters potential och tillföra lokal förnyelsebar energi genom solceller till oss, våra hyresgäster och övriga helsingborgare.

Ett stort fokus har under året legat på de höga elpriserna som vi fått känna av under en längre tid. Även bristen på eleffekt och risken för att elen inte ska räcka till dygnets alla timmar har varit påtaglig. Detta gjorde att vi skapade en fokusgrupp för energifrågor i slutet av året. Fokusgruppen arbetar primärt med energiåtgärder i vårt befintliga fastighetsbestånd för att minska våra kostnader, vår energiförbrukning samt frigöra eleffekt i staden och där igenom bidra till vår resa mot nödvändig lönsamhet och till en hållbar energiomställning.

Solcellspaneler på Helsingborgshems hustak

Beslut om storsatsning på solceller

I slutet av sommaren beslutade Helsingborgshems styrelse att investera cirka 30 miljoner kronor i solceller vilket innebär att vi kommer tillföra 10 000 kvadratmeter solceller på tak runt om i Helsingborg. Vi femdubblar den utbyggnadstakt vi haft hittills. Med satsningen ökar vi den lokala produktionen av förnybar energi för oss som bostadsbolag, för våra hyresgäster och övriga helsingborgare.

Under tre år, med start 2023, ska 10 000 kvadratmeter solceller sättas upp på Helsingborgshems hustak runt om i stan. På så sätt bidrar vi till Helsingborgs stads ambition om att lokal produktion av solel ska motsvara 10 procent av elbehovet år 2035.

Anledningen till styrelsens beslut är att samhällets elbehov förväntas öka på grund av bland annat laddning av elfordon, elkrävande företagsetableringar och elektrifiering av viss industri. Helsingborgshem vill vara en del av lösningen på utmaningen. Vi har ytor att sätta solceller på och utbyggnaden är ett led i den energistrategi som antogs 2022.

Under 2022 satte vi upp 6 nya solcellsanläggningar och har nu totalt 45 solcellanläggningar på olika fastigheter runt om i Helsingborg.

Klimatsmartare bygget Pålsjö Äng växer fram

Bygget av nya bostäder i det vi kallar Pålsjö Äng, som ligger vackert beläget nära gröna stråk och parkmiljöer intill Pålsjö skog och Mariastaden, tog fart under 2022 efter byggstart hösten 2021. Pandemin och dess följdverkningar, stigande energipriser och kriget i Ukraina påverkade bygget under året. Främst i form av förseningar av leveranser som entreprenören löst på ett flexibelt sätt i byggprocessen. Tidplanen ser ut att hålla och husen ska vara klara för inflyttning i slutet av 2023.

Pålsjö Äng består av sjuttiotre hyresrätter i tre flerfamiljshus och elva radhus. Husen består av en blandning av ettor, tvåor, treor och fyror.  Samtliga lägenheter har bra förvaring och balkong eller uteplats. Vi bygger också ett underjordiskt garage med laddplatser för elbilar och cykelparkering i det fria och under tak. Husen kommer att ha solceller på taken som producerar el till fastigheten och laddning av elfordon. Hela byggprojektet har en klimatsmartare profil där vi tagit med oss erfarenheter från klimartsmarta bygget i kvarteret Kungsörnen på Högasten som blev klart i slutet av 2021. Kungsörnen byggdes med nära hälften så stor klimatpåverkan som medelvärdet för byggandet av flerfamiljshus. *

En överblick av bygget av nya bostäder i Pålsjö Äng
Bygget på Pålsjö Äng som gick framåt under året.

I likhet med det klimatsmartare bygget på Högasten minskar vi även klimatpåverkan i bygget av Pålsjö äng eftersom vi ställde klimatkrav redan i upphandlingsstadiet. Det innebär att entreprenören gör aktiva miljöval genom att bland annat optimera konstruktionen och använda klimatförbättrad betong som gjuts på plats.

*= Jämfört med medelvärdet för flerfamiljshus i Boverkets referensrapport

Områdespersonal som sorterar sopor i ett soprum

Minska avfallet i våra bostadsområden

Vi har arbetat fokuserat med avfallshanteringen i våra bostadsområden för att minska klimatpåverkan och få ner kostnaderna under året. Syftet är också att förbättra arbetsmiljön för vår områdespersonal som lägger mycket arbetstid på att sortera och röja i soprummen.

Under året har vi bland annat

Begränsat öppettider

Fortsatt att begränsa öppettider för vissa soprum och grovsoprum. Bland annat för att undvika att obehöriga kommer in i soprummen.

Sett över sopkärlens dimensioner

Börjat se över dimensioneringarna på sopkärlen för att förbättra sorteringen och minska kostnaderna

Testat miljövärdar

Testat ett pilotprojekt i ett av våra bostadsområden med miljövärdar vid soprummen på helgerna. De pratade med hyresgästerna om sortering och avfall och fångade upp synpunkter.

I nästa avsnitt kan du läsa mer om hur vi jobbade mot målet Fungerande bostadsmarknad under 2022.